Chân dữ huyễn 真與幻 • Chân và huyễn là bài thơ của Định Hương thiền sư đời Lý
logo

  
Chân dữ huyễn

Bản lai vô xứ sở,
Xứ sở thị chân tông.
Chân tông như thị huyễn,
Huyễn hữu tức không không.

Dịch nghĩa

Đạo vốn không có xứ sở,
Xứ sở của nó chính là cái chân tông.
Nếu nói rằng chân tông cũng là huyễn,
Thì coi cái “hữu” là huyễn và càng tỏ rõ cái “không” là không.

Dịch thơ

“Xưa nay không xứ sở
Xứ sở ấy chân tông
Chân tông hư ảo thế
Có ảo tức không không.”

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

Giấy dó, khung gỗ, 60.90cm
Sở hữu: #AnNhiên

  

Bài viết liên quan