Thư pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Ngẫu Thư chấp bút
logo

Giấy Tuyên truyền thống, lòng giấy 70.100cm, Ngẫu Thư chấp bút, đêm thu 2023

(Bạn yêu chữ có thể thỉnh bức này)

 

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.
Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Vô khổ, tập, diệt, đạo.
Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
Bồ đề tát đoả y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.
Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.
Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:
Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.
 
Xin giới thiệu bức thư pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kích thước 80.600cm tại không gian An Du Chay - Vinhome OceanPark của thiện tri thức Đào Anh Dũng
 
 
Quá trình chép kinh, 6m giấy trải dài khắp nhà
 
 
Trước khi thực hiện công đoạn bồi lụa tại Duy Bảo Trai
 
Hoàn thành phần bồi lụa, phần lắp khung sẽ thi công ngay tại không gian An Du Chay
 
 
 
Xin giới thiệu bức thư pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kích thước 100.250cm tại không gian Bụt Trà Quán của thiện tri thức Quách Thanh
 
Nhân một ngày nhàn, mở kho giấy thấy tờ hoa khổ 90.200cm cất đã mấy năm, bèn mang ra viết chữ Ngộ.
Sau bữa trưa muộn thanh đạm, viết liền bài kinh Bát Nhã Ba La Mật.
Hoàn thành tác phầm trong 5 tiếng. 
Sau khi chép xong bài kinh, cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Ơn trên độ, căn chữ căn dòng vừa vặn không gian, ngắt nghỉ hài hòa.
Chiều hôm ấy, trong lúc cảm giác của buổi chép kinh mang lại còn đang dư âm, ngồi uống trà bên hiên quán Bạch Hạc, trong tâm trí tôi cứ vang lên ý thơ: "Vang câu Yết đế trong lòng". Không hiểu đã đọc, hay đã phác thảo ở đâu, tôi bèn dành thời gian tra cứu nhiều kênh nhưng không gặp, tức thì 3 câu thơ tiếp theo tuôn trào, tôi ghi chép lại trong Ghi Chú của điện thoại:
 
"Vang câu yết đế trong lòng,
Dòng kinh còn chảy bên dòng đục trong.
Đạo đời hòa quyện thong dong,
Sắc không, không sắc về trong mây trời."
 
 
 

Bài viết liên quan

TIN MỚI NHẤT

Không gian thầy đồ - Văn Miếu Quốc Tử Giám

Không gian thầy đồ - Văn Miếu Quốc Tử Giám

TỪ MÁI TRANH LÀNG CŨ ĐẾN GÁC KHUÊ VĂN GẶP
Thư pháp từ những niềm vui nhỏ - Thùy Lân

Thư pháp từ những niềm vui nhỏ - Thùy Lân

Trước khi đến với lớp học thư pháp, em từng